92105 resize

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการตรวจภูมิคุ้มกันโรคในไก่หลังจากได้รับวัคซีนนิวคลาสเซิลรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่โรงเรียนบ้านปางหก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

9723 resize

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30น. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองแคว ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านผาหลัก ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน


ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองแคว
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

617777 resize

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. น.สพ.ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน ชี้แจงและให้ข้อแนะนำ โครงการ ๙๑๐๑ กิจกรรมการเลี้ยงแพะ แก่กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านนาหมัน-ผอบ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน ถึงวิธีการทำกลุ่มให้เข้มแข็ง อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนในการเลี้ยงแพะต่อไปในอนาคต ให้ความมั่นใจถึงตลาดแพะเนื้อในจังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

91389 resize

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวังผา ออกปฎิบัติงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยให้บริการ ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ยาสัตว์ โดยมีเกษตรกรมารับบริการจำนวน 38 ราย สร้างความพึงพอใจแก่เกษตรที่มารับบริการ


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

306566 resize

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายเกษม เกียรติอมรเวช สัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน โดยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจประเมินตลาดตามโครงการตลาดสดน่าซื้อ จำนวน 5 ตลาด
1.ตลาดบ้านพระเนตร
2.ตลาดตั้งจิตนุสรณ์
3.ตลาดตั้งจิตนุสรณ์ 2
4.ตลาดราชพัสดุ
5.ตลาดเชียงแข็ง


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน