111753 resize

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 ปศุสัตว์จังหวัดน่าน ให้คำแนะนำและชี้แจง โครงการ 9101 การส่งเสริมการเลี้งแพะ แก่กลุ่มเกษตกรผู้เลี้ยงแพะตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

81974 resize

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ได้ดำเนินโครงการประชารัฐ - สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยส่งมอบแม่โคจำนวน 100 ตัวแก่เกษตรกร บ้านท่าลี่ ม.4. ต.ขึ่ง จำนวน 20 ราย โดยให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตรายละ 5 ตัวและลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดรายละไม่น้อยกว่า 5 ไร่


ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

89034 resize

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวังผา ดำเนินการเจาะเลือดไก่เพื่อตรวจภูมิคุ้มกันโรคหลังจากได้รับวัคซีนนิวคลาสเซิล รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560


ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

616228 resize

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต ๑๕ และ๑๖ เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ๒ โดยมีนายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดน่าน รายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

614604 resize

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "คบจ.สัญจร พบผู้ประกอบการสานใจประชารัฐน่าน" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


ภาพ/ข่าว : ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เผยแพร่โดย : งานสารสนเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน